baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

Одбор директора ППТ Инжењеринг а.д. Београд на својој седници, одржаној дана 15.06.2012. године, усвојио је

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

ППТ Инжењеринг а.д. Београд

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ


Члан 1.

 

            Усвајањем Кодекса корпоративног управљања ППТ Инжењеринг а.д. Београд ( у даљем тексту: Друштво) дефинише принципе рада органа који управљају Друштвом, односе Друштва са акционарима,  са  пословним партнерима, екстерном ревизијом и осталим субјектима на слободном тржишту.

            Циљ усвајања кодекса Корпоративног управљања је побољшање пословања, развој и раст Друштва на добробит акционара, тако да се утврђеним принципима обезбеде механизми за одређивање циљева Друштва, средстава за њихову реализацију и праћење ефеката да се створи трајан и конзистентан систем контроле рада управе Друштва и да се учврсти поверење у пословање и рад Друштва.


Члан 2.

           

            Кодекс Коорпоративног управљања је усклађен са Законом, Статутом  и другим општим актима Друштва.

            Чланови органа и сви запослени у Друштву имају обавезу да се придржавају принципа корпоративног управљања садржаних у овом Кодексу.    

            Кодекс представља допуну важећој законској регулативи и ниједно правило не укида законске одредбе које иста питање уређују другачије.

  

Члан 3.


            Одбор директора Друштва ће повремено током године, размотрити Кодекс копроративног управљања и његову примену, оценити усклађеност са најбољом праксом и  у случају потребе извршити измене и допуне, које ће учинити доступне јавности и свим запосленима у Друштву.

 

ПРАВА АКЦИОНАРА


Члан 4.

            Друштво ће, у оквирима регулисаним Законом и Статутом допринети, односно обезбедити да акционари остварују следећа права на:

 1. Права приступа правним актима и другим документима и информацијама Друштва

2. Право учешћа у раду Скупштине Друштва

3. Право на исплату дивиденде

4. Право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај

5. Право пречег стицања обичних акција из нових емисија

6. Друга права у складу са законом.


Члан 5.

 

            Друштво ће обезбедити акционарима да буду благовремено, истинито и довољно информисани о питањима значајним за рад друштва и то о:

1. изменама Статута  Друштва;

2. новим емисијама и издавању нових акција;

3. располагање имовином Друштва веће вредности;

4. осталим ванредним трансакцијама, што укључује и одлуке о статусним променама и престанку Друштва.  


Члан 6.


            Како би се обезбедило ефективно учешће и гласање акционара на Скупштини акционара у складу са Законом  Друштво ће омогућити акционарима да благовремено добију информације о:

1. датуму, месту и дневном реду Скупштине, као и о предлозима одлука и другим писаним материјалима који представљају основ за одлучивање на Скупштини;

2. могућностима да постављају питања управи Друштва, и о могућностима да траже да се поједина питања укључе у дневни ред Скупштине у складу са Законом и Статутом Друштва;

            Друштво ће омогућити гласање акционара на Скупштини лично или у одсуству, с тим да гласови имају исту важност, без обзира да ли су дати лично или у одсуству.

Члан 7.


            Друштво ће омогућити акционарима да добију информације о структури власништва над основним капиталом Друштва.

            Друштво ће обелоданити све аранжмане који појединим акционарима дају могућност да стекну степен контроле несразмеран њиховом учешћу у капиталу.


Члан 8.


            Све акције исте класе дају акционарима иста права.

      

Члан 9.

 

            Друштво ће у складу са Законом и Статутом омогућити мањинским акционарима права усмерена на њихову заштиту.

            Друштво ће на једноставан и ефикасан начин обезбедити могућност акционарима да гласају преко пуномоћника и то тако да се приликом гласања манифестује њихова права воља. 


Члан 10.

  

            Друштво својима актима регулише правила за сазивање и одлучивање на Скупштини акционара, у складу са законом, тако да се овим правилима обезбеди равноправан третман свих акционара.


Члан 11.

 

            Друштво забрањује и стално ће спречавати недозвољена трговања акцијама на основу поверљивих информација (инсајдерске информације) као и могуће злоупотребе које се заснивају на међусобном пословању.

 

ДУЖНОСТИ УПРАВЕ

Члан 12.

 

            Чланови Одбора директора Друштва дужни са да у обављању својих дужности поступају савесно, у доброј вери, са пажњом доброг привредника у интересу Друштва и његових акционара.

           

            Члановима Одбора директора  Друштва, укључујући и независне чланове Одбора директора доступне су информације од значаја за одлучивање о питањима из надлежности органа Друштва.

            Чланови Одбора директора дужни су да објективно и самостално просуђују о пословима друштва и да се на ефикасан начин посвете обављању функције члана Одбора директора.

            Чланови Одбора директора  Друштва, као и други руководиоци или запослени дужни су да Друштву без одлагања обелодане да ли имају сукоб интереса у било ком правном послу, трансакцији у које Друштво ступа или о коме одлучују органи Друштва.

            

Члан 13.

 

            Друштво ће омогућити акционарима, члановима органа, другим руководиоцима, запосленима, пословним партнерима и другим заинтересованим субјектима да Одбору директора слободно дају информације о незаконитој или неетичкој пракси, а да због тога њихова права не буду угрожена.

 

Члан 14.

 

            Друштво се у свом пословању придржава закона и других прописа, одлука државних органа и регулаторних тела, Статута и других интерних општих аката,  и поштује права акционара и других заинтересованих субјеката утврђених Законом, општим актима Друштва, уговорима и споразумима које је друштво закључило.


Члан 15.

 

Одбор директора ће у вршењу послова из свог делокруга, уређеног Законом и Статутом, стално:-    пратити реализацију пословне политике Друштва и усвојених годишњих планова и по потреби предузимати мере за обезбеђивање њихове реализације,

-    пратити постизање постављених резултата Друштва уз анализу трошкова пословања и одређивање мера за њихово снижавање ради повећања економичности пословања;

-     вршити надзор над инвестиционим и другим капиталним издацима Друштва, над трошковима за стицање учешћа у другим друштвима и над продајом имовине друштва;

-     обављати надзор над законитошћу пословања Друштва;

-     обављати анализу и надзор над радом кључних руководилаца у Друштву, утврђивати мерила за њихово награђивање у дугорочном интересу Друштва и акционара и по потреби извршити њихову замену, уз планирање наследника за та руководећа места;

-     пратити да ли постоји сукоб интереса код појединих чланова Одбора директора, или акционара у Друштву, укључујући и ненаменско коришћење имовине Друштва и злоупотребе у трансакцијама са повезаним лицима и предузимати мере да се у складу са Законом спречи одлучивање лица са сукобом интереса у тим трансакцијама;

-     пратити праксу корпоративног управљања, оцењивати њену делотворност и по потреби вршити унапређења;

-     обезбеђивати интегритет система рачуноводственог и финансијског извештавања Друштва, укључујући и предлагање независне и компетентне екстерне ревизије и успостављање финансијске и оперативне контроле;

-     обављати надзор над обелодањивањем информација и комуникацијама Друштва. 

 

Члан 16.

 

            Чланови  Одбора директора који су у сукобу интереса по одређеном питању о коме одлучује  Одбор директора  немају право гласа о том питању, нити право да поступају у том послу.

            Одбор директора ће о питању у коме постоји сукоб интереса одлучити гласовима преосталих чланова који немају сукоб интереса једног или више чланова, с тим да се одлука може донети само већином гласова присутних чланова, односно од укупног броја чланова, у складу са Законом и Оснивачким актом Друштва.

            Одбор директора ће у питањима у којима постоји сукоб интереса једног или више чланова, за праћење и реализацију својих одлука, односно за поступање у тим питањима одредити неког од неизвршних чланова Одбора директора који немају сукоб интереса и имају способности да доносе независне судове. 


Члан 17.

 

            Одбор директора  ће, не занемарујући остала питања, нарочито пазити на постојање сукоба интереса у питањима доношења инвестиционих одлука, обезбеђење интегритета система рачуноводственог и финансијског извештавања,  предлагања и одређивања накнада и награда за  рад директорима Одбора директора.

          

ИЗВЕШТАВАЊЕ ДРУШТВА

 

Члан 18.

 

Друштво ће обелоданити податке од значаја за пословање и то оне који најмање обухватају:

1. Финансијске и пословне резултате Друштва;

2. Циљеве Друштва.

3. Значајно власништво над акцијама и право гласа;

4. Питања која се односе на запослене и друге заинтересоване стране;

5. Структуру  и политику управљања, нарочито садржај свих аката, правила и политике корпоративног управљања и процес примене.

6. Друге информације које могу утицати на цену акција Друштва.   


Члан 19.


            Друштво ће ове информације обелоданити у складу са прописима о тржишту хартија од вредности и извештавању јавних друштава, прописима о рачуноводству и ревизији, рачуноводственим стандарадима, правилима тржишта хартија од вредности на које је Друштво укључено и другим прописима.

            Друштво ће информације обелодањивати благовремено и на начин који обезбеђује равноправност и економичност у приступу информацијама и који не представљају неразумно висок трошак за Друштво.

            Друштво неће објављивати информације које у складу са Законом и интерним актима Друштва представљају пословну тајну. 


Члан 20.

 

            Друштво ће за ревизију финансијских извештаја ангажовати независног, компетентног И квалификованог  ревизора са циљем да се акционарима, Управи и заинтересованим инвеститорима пружи објективна и потпуна информација о томе да ли финансијски извештаји пружају истиниту и веродостојну слику о пословању Друштва.

 

СУЗБИЈАЊЕ И СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ И ПОДМИЋИВАЊА


Члан 21.

 

            Друштво забрањује корупцију и подмићивање у свом пословању и обавезује се да ће преко својих органа (Одбора директора),  али и поступањем свих запослених, у складу са овлашћењима, предузимати мере за спречавање корупције и подмићивања.  

        

Члан 22.

 

            Под корупцијом и подмићивањем подразумевају се све понуде, давања, плаћања, обећања плаћања, поклони учињени од стране Друштва или његових органа, запослених, посредника или заступника државним и/или јавним функционерима и/или службеницима, политичким партијама и /или њиховим функционерима и званичницима или другим друштвима или ентитетима који послују на слободном тржишту, односно њиховим руководиоцима и/или запосленима, као и са њима повезаним лицима, ради прибављања незаконитих или на други начин недозвољених користи, предности или погодности за Друштво.

            Под корупцијом и подмићивањем подразумевају се све понуде, давања, плаћања, обећања плаћања, поклони учињени од стране трећих лица Друштву, члановима његових органа, другим руководиоцима, запосленима и са њима повезаним лицима ради прибављања незаконитих или на други начин недозвољених користи, предности или погодности за трећа лица.

 

Члан 23.

 

            Друштво неће вршити било каква скривена или трансферна плаћања државним функционерима или другим субјектима са којима је у пословном односу, ван обавеза проистеклих из закључених уговора, нити ће ангажовати посреднике за таква плаћања.

  

Члан 24.

 

            Друштво, чланови Одбора директора и запослени могу давати и примати искључиво уобичајене пословне поклоне и знаке гостопримства који су учињени у доброј вери и по својој врсти и висини не могу утицати на поступање лица које су поклоне примила.

            

Члан 25.

 

            Друштво не сме вршити или примити плаћања која нису евидентирана у рачуноводстевној евиденцији, нити отварати или користити тајне рачуне.

   

АНГАЖОВАЊЕ СПОЉНИХ КОНСУЛТАНАТА

 

Члан 26.

 

            Друштво може ангажовати спољне консултанте или саветнике, који пружају интелектуалне услуге, ради помоћи у реализацији нестандардних задатака пројеката и програма у пословању, који су такви да захтевају знања и вештине за које оно нема сопствене ресурсе.

            Друштво неће ангажовати спољне консултанте или саветнике за послове које може да обави радом својих запослених и употребом својих ресурса.


Члан 27.

 

            Приликом ангажовања спољних консултаната или саветника, Друштво ће се руководити следећим принципима:

 

-    потребно је, на основу свих претходно доступних информација, правилно дефинисати пројектни задатак, његове циљеве, рокове, усклађеност са регулативом и средства неопходна за реализацију;

-    транспарентност, коректност и формалност процедуре ангажовања;

-    одабир и ангажовање спољних консултаната или саветника на основу конкуретних понуда упућених од више понуђача, увек када је то могуће;

-     ангажовање спољних консултаната или саветника на основу писменог уговора;

-     одабир и ангажовање спољних консултаната или саветника на основу унапред утврђених критеријума од којих су најважнији, али не и једини: адекватност упућене понуде пројектном задатку, упознавање са способношћу да се задатак изврши квалитетно у предвиђеном року, доказиво искуство на тој или сличној врсти задатака и поузданост (претходне референце),  сразмерност цене и осталих трошкова стварном раду и услугама консултаната или саветника, способност да изврши обуку и пренесе потребна знања Друштву, избегавање сукоба интереса, спречавање корупције и подмићивања;

-    одређивање кадрова у Друштву који ће бити стално ангажовани на праћењу реализације пројекта уз редован надзор Одбора директора;

-        оцењивање и анализа резултата ангажовања спољних консултаната или саветника по окончању пројекта, односно задатка на коме су ангажовани. 

 

ЗАПОСЛЕНИ

 

Члан 28.

 

            Друштво обезбеђује свим својим запосленима равноправан третман у складу са Законом и општим актима Друштва заснованим на закону.

 

Члан 29.

 

            Приликом запошљавања, Друштво ће дефинисати искључиво стварно потребне услове за обављање тражених послова као што су знање искуство, способности стручна спрема и сл. без постављања Законом забрањених или других дискриминаторних услова који се односе на порекло, расу, боју коже, старосну доб, рађање, националну опредељеност, брачно стање или које друго својство које није у вези са обављањем тражених послова.

           

            Друштво ће спречавати и сузбијати сваки облик дискриманиције запослених и у том циљу ће преко својих органа сарађивати са законитим представницима организација запослених.

           

Члан 30.

 

Друштво ће од запослених прибавити искључиво личне податке потребне за вођење законом прописаних службених евиденција и за утврђивање и оцену њихових радних способности и знања.

            Друштво ове податке неће саопштавати трећим лицима, изузев у случајевима предвиђеним Законом - на основу законите одлуке државног органа.


ПОСЛОВНА ЕТИКА


Члан 31.


Друштво, његови органи и сви други запослени и спољни сарадници који наступају у име и или за рачун Друштва дужни су да се у пословању руководе начелима пословне етике, а нарочито:

1. професионалним обављањем пословне делатности;

2. савесним и потпуним преузимање и извршавање обавеза и одговорности;

3. обављањем привредне делатности на начин којим се не угрожава професионални углед Друштва;

4. коришћењем допуштених средстава за постизање пословних циљева;

5. поштовањем прописа о неспојивим пословима;

6. чувањем пословне тајне;

7. избегавањем сукоба између личних и интереса привредних субјеката;

8. обављање пословних активности у интересу Друштву и његових акционара;

9. обављањем пословних активности које повећавају вредност капитала друштва;

10. уздржавањем од коришћења политичког утицаја или притиска ради остваривања пословних циљева;

11. остваривањем пословне сарадње са другим привредним субјектима бона фиде;

12. решавањем спорова са пословним партнерима путем преговора или посредовања, уз настојање да се наставе пословни односи;

13. поштовањем права интелектуалне својине;

14. обављањем пословне активности у складу са прописима о заштити и унапређењу животне средине;

15. уважавањем стандарда пословне етике и допринос афирмацији морала у пословним односима.


Члан 32.

 

            Чланови органа Друштва, као и сви запослени у Друштву ће имовину Друштва користити за обављање његове делатности, искључиво у пословне сврхе и стално ће се уздржавати од коришћења имовине Друштва за личне потребе, као и од коришћења имовине друштва на начин који је супротан њеној намени.

            Под имовином Друштва подразумевају се све ствари и права у власништву Друштва, односно које Друштво користи по другом правном основу, укључујући и интелектуалну својину (патенти, жигови, робни и други знакови итд).  


Члан 33.

 

            Члановима органа Друштва и свим запосленима у Друштву забрањено је да тргују хартијама од вредности Друштва на основу коришћења привилегованих информација.

  

Члан 34.

 

            Запослени у Друштву су дужни да обављају своје послове на принципима лојалности Друштву, поступајући у интересу Друштва, у складу са законом, другим прописима и актима Друштва.

            Запослени у Друштву, али и чланови органа Друштва и акционари, чуваће податке који представљају пословну тајну Друштва у складу са актима Друштва заснованим на Закону и те податке неће саопштавати трећим лицима, осим у случајевима и на начин предвиђен Законом и актима Друштва.


Члан 35.

 

            Запослени у Друштву ће се у обављању својих послова обавезно уздржавати од обавештавања конкуренције на било који начин о ценама, начину њиховог формирања, затим од договора са конкуренцијом о ценама, подели тржишта, о купцима и о другим питањима која утичу на положај Друштва на тржишту, као и од саопштавања привилегованих информација трећим лицима.

                  

Члан 36.


            Запослени у Друштву неће трећим лицима, која за то нису овлашћена, достављати документе и акте Друштва, у било ком облику, нити им саопштавати њихову садржину, осим у случајевима када је то одобрио Одбор директора  или Извршни директор.  

КОМУНИКАЦИЈЕ СА ЈАВНОШЋУ


 

Члан 37.

 

            Комуникација Друштва са јавношћу одвија се у складу са Законом, актима Комисије за хартије од вредности, правилима организованог тржишта на које је Друштво укључено и интерним актима Друштва.

            Комуникација Друштва са јавношћу се одвија на принципима истинитости, тачности, потпуности података,  благовремености, једнаке доступности, јачања поверења и економичности.  


Члан 38.

 

            Комуникацију Друштва са јавношћу координира Одбор директора.

            Друштво комуницира са јавношћу преко својих овлашћених представника, које одређује Одбор директора.

            Одбор директора Друштва и директор дужни су да провере и по потреби разјасне све информације које су од утицаја на пословање Друштва, пре њиховог објављивања, на дирајући на било који начин у истинитост, тачност и потпуност информације..


Члан 39.

 

            Друштво ће обавезно извештавати јавност о финансијским и ревизорским извештајима, о свом статусу и пословању и о свим чињеницама које представљају битне догађаје који могу утицати на пословање и  цену хартија од вредности Друштва у смислу прописа којима се регулише тржиште хартија од вредности и извештавање јавних друштава и аката Комисије за хартије од вредности.

            Друштво ће, када је то потребно, објављивати и друге информације који се тичу пословања Друштва како би се акционари, заинтересовани инвеститори, купци и добављачи, државни органи и шира јавност на истинит и објективан начин упознали са чињеницама и догађајима од значаја за пословање Друштва. 


ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ


Члан 40.

 

            О примени овог Кодекса стара се Одбор директора Друштва.

            Сви чланови органа Друштва и сви запослени у Друштву дужни су да се придржавају принципа садржаних у овом Кодексу.


           

Члан 41.

 

            Одбор директора ће стално пратити усклађеност праксе у Друштву са принципима садржаним у Кодексу Корпоративног Управљања и по потреби предузимати мере за обезбеђење његове примене. 


Члан 42.

 

            За измене и допуне Кодекса Корпоративног Управљања надлежан је Одбор директора Друштва.

            Одбор директора ће све будуће измене и допуне Кодекса Корпоративног управљања вршити на основу анализе регулаторног окружења, праксе у примени Кодекса и потреба за унапређењем корпоративног управљања.  

         

Члан 43.

 

            Кодекс Корпоративног Управљања ступа на снагу даном доношења.

            Кодекс Корпоративног Управљања објављује се на Интеренет страници Друштва.

           

         

                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

 

                                                                       Бусигин Александар Владимирович