baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork


ППТ Инжењеринг АД је основано 19.10.1959. године у Београду у организационом облику Пословнице, чији је оснивач Прва Петолетка АД са седиштем у Трстенику, улица Цара  Душана број 101.

Циљ оснивања пословнице је да закључке уговоре по специјалном одобрењу тадашњег руководства и контаката матичног предзећа са комитентима.

ППТ Инжењеринг АД је саставни део Прве Петолетке све до поступка приватизације и успешне продаје овог зависног предузећа. У том периоду предузеће је мењало више организационих облика и правних норми, у складу са законом, тако се региструје као Пословница, радна јединица за пројектовање и програмирање и спољнотрговинске послове, СОУР за пројектовање и спољнотрговинске послове, РО Инжењеринг Петолетке и ООУР Инжењеринг Петолетке.

Решењем ФИ-1719/99, од 31.12.1999. године ово предузеће се усклађује са Законом о предузећима  и уписано у саставу Матичног предузећа Прва Петолетка АД као зависно предузеће, регистрациони број 1-17110-00, матични број 07559470.

Решењем Агенције за привредне регистре Београд, под бројем БД3897/2005, од дана 15.07.2005. Године предузеће је преведено као привредни субјекат под пословним именом Предузеће за пројектовање и инжењеринг ППТ Инжењеринг АД Београд, улица Булевар Војводе Мишића број 37-39 у саставу Холдинг предузећа индустрија хидраулике и пнеуматике Прва Петолетка АД Трстеник, Цара Душана 101.

ППТ Инжењеринг АД је као зависно предузеће после неуспешне продаје Прве Петолетке, у складу са чланом 400в Закона о предузећима иступила из састава матичног предузећа и ушло самостално у поступак приватизације методом јавног тендера Одлуком Агенције за приватизацију од дана 04.02.2010. Године.   

Извршена је успешна продаја друштвеног капитала, већински власник од 67,06% оснивачког капитала и  купац је Отворено акционарско друштво “Трест Гидромонтаж” из Москве, Русија,  уписан у Регистар привредних субјеката као Акционарско друштво за пројектовање и инжењеринг ППТ Инжењеринг АД БД 22597/2011, од дана 28.02.2011. године.

Претежна делатност друштва је 71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање. У друштву има више организационих целина и то: Сектор за управљање пројектима, Сектор за економске послове, Сектор коомерцијале и три службе.

Органи управе су Скупштина акционара и Одбор директора.

Статутарни заступник друштва је генерални директор, а законски заступници су именована два заменика генералног директора.

У току је поступак реализације купопродајног уговора.

У друтву има 50 запослених на неодређено време.