baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork


ППТ Инжењеринг а.д. Београд је основан 17.10.1958.год. у Београду у организационом облику Пословница чији је оснивач ИХП Прва Петолетка- Трстеник. Циљ оснивања Пословнице је одржавање контаката са највишим државним органима, установама као и предузећима која су имала пословну везу са овом фабриком.

Од оснивања па до данас запослени ППТ Инжењеринга развили су програмску основу, обезбеђујући успешно пословање у прошлости као и перспективу развоја у будућности.

У саставу ИХП Прва Петолетка- Трстеник, као зависно предузеће мењало је своје организационе облике у складу са законом, тако да је од Пословнице прерасло у најсложенији облик организационог пословања у акционарско друштво.

Решењем ФИ-1719/99, од 31.12.1999.год. ово предузеће се усклађује са Законом о предузећима и уписано је у саставу Матичног предузећа Прва Петолетка А.Д. као зависно предузеће,регистрациони број 1-17110-00, матични број 07559470.

ППТ Инжењеринг А.Д. је као зависно предузеће после неуспешне продаје Прве Петолетке у складу са Законом о предузећима иступило из састава матичног предузећа  ушло самостално у поступак приватизације методом јавног тендера.

 Одлуком Агенције за приватизацију од дана 04.02.2010.год.

извршена је успешна продаја 67,06% друштвеног капитала,а купац је Отворено акционарско друштво „Трест Гидромонтаж из Москве, Русија.

Реализацију закључења Уговора о купопродаји капитала ППТ Инжењеринг а.д. је пратила Агенција за приватизацију Републике Србије у року од пет година од дана закључења уговора, те је 06.06.2016.год. констатовала да је купац испунио све уговорне обавезе и да више нема њихове даље надлежности.

Већински власник је у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о тржишту капитала спровео поступак откупа преосталих акција малих акционара, те је Скупштина акционара дана 22.09.2017.год. донела Одлуку о повлачењу акција са регулисаног тржишта и Одлуку о престанку својства јавног акционарског друштва,те је постао 100% власник основног капитала.

Од 20.05.2019.год. 100% власник основног капитала је Серих Вадим Петрович.

ППТ Инжењеринг данас послује као једночлано, нејавно акционарско друштво, а његови органи управе су: Скупштина акционара и Одбор директора.

Законски статутарни заступник Друштва је генерални директор Лука Савовић дипл.маш. инжењер од 1991.год.

Основна делатност Друштва је: инжењерска делатности и техничко саветовање, 71.12.

Друштво има више организационих целина, секторе, службе као и погон у Трстенику.

У Друштву има 50 запослених од тога по стручној спреми више од половине запослених са високом стручном спремом, два доктора наука, а систем сталног обучавања осигурава да запослени располажу знањем и вештинама за успешно извршење задатака.

Друштво је сертификовано по захтеваним стандардима 9001:2015,14001:2015, OHSAS 18001:2007.